תקנון

 1. אתר wants הינו אתר אינטרנטי המספק מוצרים.
 2. תקנון זה נחשב כהסכם מחייב בין הבעלים של האתר לבין הגולשת באתר האינטרנט של החברה. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכמת המשתמש כי קיבל את הוראות התקנון. יצוין כי ככל והגולשת תבצע הזמנה באתר, אזי פעולה זו תפורש כהצהרה להסכמת הוראות התקנון.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה באתר ובטלפון 054-9402006.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת .
 5. באתר זה לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, הכל לפי המקרה.

רכישות ואספקה

 1. רכישת הפריטים באתר תתבצע באמצעות טופס הזמנה המופיע באתר.
 2. הצגת הפריטים באתר הינן לצורך המחשה בלבד והחברה תעשה כל שביכולתה להציג את הפריטים בצורה המדויקת ביותר.
 3. מועד ביצוע ההזמנה הינו מועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי, ובכפוף לכך שהפריט נמצא במלאי החברה.
 4. על הגולש חלה האחריות הבלעדית בנוגע לפרטי ההזמנה ועצם העברת נתוני האשראי מהווה ראיה מכרעת להסכמתו.
 5. מועד אספקה באמצעות דואר רשום: עד 14 ימי עסקים (ללא ימי שישי, שבת וערבי חג).
 6. מועד אספקה באמצעות משלוח אקספרס: עד 4 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
 7. עיכובים בקיום אספקת הסחורה, אשר נבעו בשל שביתה, השבתה או ימי עיצומים ברשות הדואר ובמדינה, לא יהוו הפרת הסכם זה והם יתווספו למועדים שנקבעו כאמור.
 8. כל הפריטים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
 9. החזר כספי בגין פריטים שנרכשו במבצע ניתנים להחזר עד 14 יום ממועד רכישת הפריט.
 10. החזר כספי יינתן בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש"ח – הזול מביניהם שווי הפריט בגינו מבוקש החזר כספי הינו מעל 50 ש"ח.
 11. החזר כספי וביטול הרכישה ניתנים עד 48 שעות ממועד אישור העסקה.
 12. החזרת הפריט היא באחריות הקונה בלבד – הקונה צריך לשלוח זאת למשרדי החברה בתיאום מראש.
 13. במידה וביטלתם אחרי שהמוצר נשלח, אין זיכוי על עלות המשלוח (עלות המשלוח היא על הקונה).

מדיניות פרטיות ודיוור

 1. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 2. נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או במייל לכתובת info@wants.co.il
 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.